Tag: autismo

Antidepressivos na gravidez aumentam risco de autismo em 87%

  O uso de antidepressivos durante a gravidez aumenta em 87% o risco de autismo para a...